Vilket är det mest Folkrika Landet i Världen 2023? Indien ska gå om Kina

År 2022, de största länderna i världen i termer av befolkningen är Kina (1 425 887 337) och Indien (1 417 173 173), där båda länderna nu har en befolkning på långt över en miljard. USA kommer på tredje plats med knappt 325 miljoner invånare.

FN bedömer att Indien kommer att gå om Kina som världens mest folkrika plats år 2023. Indiens befolkning på 1,41 miljarder är en nyans lägre än Kinas 1,42 miljarder, enligt FN. FN-rapporten förnyade krav på befolkningskontroll i Indien, där förra året föddes cirka 67 000 barn om dagen jämfört med 27 397 i Kina, som har en BNP sex gånger större än dess mindre granne.

FN-prognoserna säger att 2050 kommer Indiens befolkning att nå 1 668 miljoner, vilket vida överstiger Kinas minskande befolkning på 1 317 miljoner.

Två nationer tillsammans kommer att stå för nästan 3 miljarder av de 8 miljarder människor på planeten nästa år.

Global befolkning

FN:s rapport om världsbefolkningsprospekt förutspår också att den globala befolkningen kommer att nå 8 miljarder den 15. november. Den uppskattar också den globala befolkningen skulle kunna växa till 8,5 miljarder människor år 2030 och nå 9,7 miljarder två decennier senare innan de toppade till 10,4 miljarder på 2080-talet och sedan ligga kvar på den nivån fram till sekelskiftet.

Covid-19-pandemin hade också en inverkan på total befolkningstillväxt, vilket bringar den globala förväntade livslängden från 72,9 år 2019 till 71 år 2021 (men förbättringar av medicinering och hälsa skulle kunna få medellivslängden till 77,2 år 2050), enligt rapporten.

Världens två mest folkrika regioner 2022 var östra och sydöstra Asien, med 2,3 miljarder människor, vilket representerar 29 procent av världens befolkning, och Central- och Sydasien, med 2,1 miljarder (26 procent).

Kina och Indien stod för de största befolkningarna i dessa regioner, med mer än 1,4 miljarder vardera 2022, säger rapporten. Central- och södra Asien förväntas bli den folkrikaste regionen i världen år 2037.

Befolkningen i 61 länder förväntas minska med 1 % på grund av låga fertilitetsnivåer. Cirka två tredjedelar av världens befolkning lever där fertiliteten är under 2,1 födslar per kvinna, vilket är ungefär den nivå som krävs för nolltillväxt för en befolkning med låg dödlighet.

Ökande migrationshastigheter bidrar också till att förändra befolkningsmönster mellan länder. Sydasien har några av de högsta emigrationstrenderna, enligt rapporten med Indien med ett uppskattat nettoutflöde på 3,5 miljoner mellan 2010 och 2021. Pakistan har det högsta nettoflödet av migranter på 16,5 miljoner under samma period.

Milstolpen på 8 miljarder är en ”påminnelse om vårt delade ansvar att ta hand om vår planet och ett ögonblick för att reflektera över var vi fortfarande inte uppfyller våra åtaganden gentemot varandra”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande

Annorlunda Förutsägelser

Tillkännagivandet den 11 juli överträffade prognoserna från en statlig panel som säger att Indien kommer att gå om Kina som världens folkrikaste nation år 2031, åtta år senare än FN:s förutsägelse på Världsbefolkningsdagen.

The National Commission on Population (NCP)-rapporten sade också att Indiens befolkning kommer att hålla på 1,37 miljarder i år och når 1,41 miljarder först 2025. Lokala experter stödde NCP:s beräkningar, som också varnade indiska städer kommer att se en babyboom medan landsbygdsbefolkningen kommer att krympa under de kommande 14 år.

In Indien, där National Family Health Survey 5 släpptes förra året fann att Indien uppnådde en total fertilitetsfrekvens (TFR) på 2,0 för första gången, mindre än ersättningsnivån på 2,1, och faller från en TFR på 2,2 i NFHS 4.

Sjunkande födelsetal

FN:s World Population Prospects 2022-rapport fann att världens befolkning växte i sin långsammaste takt sedan 1950 på grund av fallande födelsetal. Världens fertilitetstal har sjunkit från fem födslar per kvinna 1950 till 2,3 födslar per kvinna idag. Detta beräknas minska till 2,1 födslar per kvinna år 2050, om inte ännu tidigare.

År 2021 låg den genomsnittliga fertiliteten för världens befolkning på 2,3 födslar per kvinna, efter att ha sjunkit från cirka 5 födslar per kvinna 1950. Den globala fertiliteten förväntas sjunka ytterligare till 2,1 födslar per kvinna senast 2050.

Trots den fortsatta minskningen av det genomsnittliga antalet födslar per kvinna, har det totala antalet födslar legat stabilt kring 140 miljoner sedan slutet av 1980-talet ”på grund av den unga åldersfördelningen av den globala befolkningen”. År 2021 föddes 134 miljoner barn över hela världen.

I framtiden väntas antalet nyfödda öka något för att nå 138 miljoner årligen mellan 2040 och 2045, trots den kontinuerliga minskningen av det genomsnittliga antalet födslar per kvinna. År 2021 inträffade de flesta födslar i världen i de två mest folkrika regionerna – Asien och Afrika söder om Sahara.

Förväntad livslängd i världen

Över hela världen var antalet personer som är 65 år eller äldre fler än barn under 5 år för första gången 2018. Denna minskning av för tidig död i på varandra följande generationer, vilket återspeglas i ökad förväntad livslängd vid födseln, har varit en drivkraft för befolkningstillväxt, har FN sagt.

Globalt nådde medellivslängden 72,8 år 2019, en ökning med nästan 9 år sedan 1990. Ytterligare minskningar av dödligheten beräknas resultera i en genomsnittlig livslängd på cirka 77,2 år globalt 2050 och andelen av den globala befolkningen som är 65 år eller äldre förväntas öka från 10 procent 2022 till 16 procent 2050. År 2050 kommer antalet personer 65 år och äldre förväntas vara mer än dubbelt så högt det för 5-åringar och samma som 12-åringar.

By SVO