Vad är en Omvärldsanalys? [Förklaring & så Gör du en Själv!

För att göra välgrundade och effektiva beslut i en organisation, är det avgörande att ha en god förståelse av omvärlden. En omvärldsanalys är en metod för att samla in och analysera information om den yttre miljön som en organisation verkar inom, inklusive politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska och juridiska faktorer. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en omvärldsanalys är och hur den kan hjälpa organisationer att fatta bättre beslut.

Vad är en Omvärld?

Omvärlden är den miljö som en organisation verkar i, och den inkluderar allt som ligger utanför organisationen. Omvärlden kan delas in i olika kategorier, till exempel den politiska omvärlden, den ekonomiska omvärlden, den sociala omvärlden, den teknologiska omvärlden och den juridiska omvärlden. Var och en av dessa kategorier innehåller olika faktorer som kan påverka organisationen och dess verksamhet.

Vad är en Omvärldsanalys?

En omvärldsanalys är en metod för att samla in och analysera information om omvärlden. Det är ett verktyg som organisationer kan använda för att förstå de faktorer som påverkar deras verksamhet och för att fatta välgrundade beslut. En omvärldsanalys kan genomföras av olika skäl, till exempel för att identifiera nya möjligheter eller hot, för att utvärdera en organisations styrkor och svagheter eller för att förstå hur en organisation påverkas av en förändrad omvärld.

Vad ingår i en Omvärldsanalys?

En omvärldsanalys består vanligtvis av tre steg: datainsamling, analys och tolkning. Datainsamling handlar om att samla in relevant information om omvärlden, till exempel marknadsundersökningar, branschrapporter, ekonomisk statistik eller politiska förändringar. Analys innebär att bearbeta och organisera denna information för att identifiera trender, möjligheter och hot. Tolkning handlar om att dra slutsatser från analysen och utvärdera vad detta innebär för organisationen.

Hur kan en Omvärldsanalys hjälpa organisationer?

Genom att genomföra en omvärldsanalys kan organisationer få en djupare förståelse av den omgivande miljön och de faktorer som påverkar deras verksamhet. Detta kan hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut och att vara mer proaktiva i sin strategiska planering. Genom att förstå omvärlden kan organisationer också identifiera nya möjligheter att växa och utvecklas, samt hantera hot som kan påverka deras verksamhet.

En omvärldsanalys är en metod för att samla in och analysera information om den yttre miljön som en organisation verkar inom. Det är ett viktigt verktyg för organisationer att förstå de faktorer som påverkar deras verksamhet och fatta välgrundade beslut. Genom att genomföra en omvärldsanalys kan organisationer dra nytta av följande fördelar:

 1. Identifiera nya möjligheter: Genom att förstå omvärlden och trenderna som påverkar den, kan organisationer identifiera nya möjligheter att växa och utvecklas. Till exempel kan en organisation identifiera en ny produkt som är efterfrågad av kunderna eller en ny marknad att expandera till.
 2. Hantera hot: En omvärldsanalys kan också hjälpa organisationer att hantera hot som kan påverka deras verksamhet. Till exempel kan en organisation identifiera en förändring i regelverket som påverkar deras verksamhet eller en ny konkurrent som hotar deras marknadsandelar.
 3. Proaktiv planering: Genom att förstå omvärlden kan organisationer vara mer proaktiva i sin strategiska planering. Detta kan hjälpa organisationer att vara förberedda på förändringar i omvärlden och att anpassa sig till dem i god tid.
 4. Utvärdera styrkor och svagheter: En omvärldsanalys kan också hjälpa organisationer att utvärdera sina egna styrkor och svagheter. Genom att förstå hur organisationen påverkas av omvärlden, kan organisationen identifiera de områden där de är starka och de områden där de behöver förbättras.
 5. Öka konkurrenskraften: Genom att genomföra en omvärldsanalys kan organisationer öka sin konkurrenskraft genom att identifiera trender och möjligheter som deras konkurrenter kanske inte har uppmärksammat.

Metoder för omvärldsanalys

Det finns olika metoder för att genomföra en omvärldsanalys och valet av metod beror på organisationens behov och resurser. Här är några vanliga metoder:

 1. PESTEL-analys: PESTEL står för politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, ekologiska och lagliga faktorer. Genom att analysera dessa faktorer kan organisationer få en överblick över den yttre miljön och förstå hur de påverkar verksamheten.
 2. SWOT-analys: SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att genomföra en SWOT-analys kan organisationer identifiera sina interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot.
 3. Scenarioanalyser: Scenarioanalyser innebär att organisationen skapar olika scenarier baserat på olika tänkbara framtida utvecklingar. Detta kan hjälpa organisationen att förbereda sig på olika eventualiteter.
 4. Konkurrentanalys: Genom att analysera konkurrenterna kan organisationen förstå konkurrenssituationen och identifiera styrkor och svagheter hos konkurrenterna.
 5. Marknadsundersökningar: Genom att genomföra marknadsundersökningar kan organisationen förstå kundernas behov och preferenser samt marknadstrenderna.

Risker med omvärldsanalys

Det finns också risker med omvärldsanalys som organisationer bör vara medvetna om:

 1. Felaktiga antaganden: Om organisationen gör felaktiga antaganden eller använder föråldrad information kan besluten baseras på felaktiga grunder.
 2. Övertro på analysen: Om organisationen överreagerar på informationen från omvärldsanalysen kan det leda till överdrivna förändringar eller investeringar som inte är nödvändiga.
 3. Missar viktiga faktorer: Om organisationen missar viktiga faktorer eller inte tar hänsyn till alla aspekter av omvärlden kan det leda till oförutsedda problem eller missade möjligheter.

Implementering av omvärldsanalys

När organisationen har genomfört en omvärldsanalys är det viktigt att implementera de insikter som har samlats in. Här är några steg som organisationen kan ta för att implementera en omvärldsanalys:

 1. Identifiera prioriterade områden: Organisationen bör identifiera vilka områden som är mest relevanta för verksamheten och prioritera dessa områden för vidare utvärdering och åtgärder.
 2. Utveckla handlingsplaner: Organisationen bör utveckla handlingsplaner för de prioriterade områdena och definiera klara och specifika mål.
 3. Allokera resurser: Organisationen bör allokera resurser till de prioriterade områdena och säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att genomföra handlingsplanerna.
 4. Implementera förändringar: Organisationen bör implementera förändringar och åtgärder baserat på handlingsplanerna och övervaka framstegen för att säkerställa att målen uppnås.
 5. Uppdatera och ompröva: Organisationen bör regelbundet uppdatera och ompröva omvärldsanalysen för att säkerställa att organisationen är väl informerad om förändringar i omvärlden och kan anpassa sig efter nya förutsättningar.

Fördelar med omvärldsanalys:

En väl genomförd omvärldsanalys kan ge organisationen många fördelar, inklusive:

 1. Ökad förståelse för omvärlden: En omvärldsanalys ger organisationen en djupare förståelse för omvärlden och dess påverkan på organisationen.
 2. Identifiera möjligheter och hot: En omvärldsanalys hjälper organisationen att identifiera nya möjligheter och hantera hot på ett proaktivt sätt.
 3. Bättre beslutsfattande: En omvärldsanalys ger organisationen bättre underlag för att fatta välgrundade och informerade beslut.
 4. Ökad konkurrenskraft: En omvärldsanalys ger organisationen en bättre överblick över konkurrenssituationen och hjälper organisationen att vara mer konkurrenskraftig.
By SVO